O prvním přeshraničním Bioenergetickém fóru 2011

28. Oktober 2011

Deutsche und tschechische Experten aus Wissenschaft und Praxis informierten über ihre Erfahrungen mit dem Energiepflanzenanbau auf schwermetallbelasteten Flächen bzw. Bergbaufolgelandschaften.

Vortragsveranstaltung auf Bioenergie-Forum im Weidegut Colmnitz, Foto: U. Wendel
Anschließende Feldbegehung mit Besichtigung der Anbauversuchsfläche im Rahmen des Projektes RekultA in Colmnitz, Foto: U. Wendel

28. října 2011Čeští a Němečtí experti z vědeckých kruhů a praxe informovali o svých zkušenostech s energetickými rostlinami na kontaminovaných plochách a plochách po těžbě uhlí.

Dne 28.10.2011 se uskutečnilo v rámci projektu RekultA první bioenergetické fórum. Místem setkání byl pastevní statek v obci Colmnitz.

Čeští a Němečtí experti z oblasti vědy i praxe informovali o zkušenostech  s pěstováním energetických rostlin na plochách po těžbě uhlí a na kontaminovaných areálech Zde byly publikovány výsledky pěstování a pokusů s mužákem prorostlým (Silphium perfoliatum L.) chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), šťovíku (Rumex schavnat) a Szarvasy ale rovněž i sidy, topinamburu a switschgras (Panicum virgatum) a pěstování energetického dřeva na kontaminovaných plochách. Rovněž byly publikovány výsledky o akumulaci těžkých kovu jednotlivými rostlinami jež byly prezentovány v jednotlivých přednáškách.

1. Pøeshranièní Bioenergetické fórum - Pěstování energetických rostlin na kontaminovaných plochách a plochách po důlní těžbě
Přednášky na českém:

Projekt RekultA - inovované pěstební postupy pro oblast Freibergska
Thomas Schumann, Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen Freiberg e.V.
[Download, *.pdf, 2,3 MB]

 
Rrekultivace a pěstování energetických rostlin na rekultivovaných plochách na Chomutovsku
Roman Honzik, Institut für Pflanzenbau Prag
[Download, *.pdf, 1,2 MB]

 
Bioenergetické koncepty pro kontamino vaná stanoviště
Dr. Benedikt Sauer, Georg-August-Universität Göttingen
[Download, *.pdf, 2,4 MB]

 
Produkce energetických plodin na konta minovaných plochách a produkce tepelné a elektrické energie a biopaliv v Sasku
Dr. Michael Grunert, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
[Download, *.pdf, 2,9 MB]

 
Představení inonativních energetických rosltin a první pěstitelské výsledky
Peter F. Holub, Holub Consulting
[Download, *.pdf, 1,4 MB]      [Download, *.pdf, 0,1 MB]

 
Praktické vyhodnocení a výsledky pěstování chrastice a šťovíku v Čechách
Zdenek Holoubek, Landwirt
[Download, *.pdf, 1,2 MB]

 
Mužák - co od něj může zemědělec očekávat
Michael Conrad, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
[Download, *.pdf, 2,5 MB]