Cíl 3 – Ziel 3 Projekt RekultA

Česko Saský projekt Cíl 3 RekultA si klade za cíl vytvářet přeshraniční regionální odbytové struktury trhu s biomasou k setrvalému využití plošně kontaminovaných areálů těžkými kovy v okolí Freibergu a rekultivovaných ploch po těžbě hnědého uhlí  na Chomutovsku. K tomuto účelu budou nejprve pěstovány inovativní energetické rostliny na Chomutovsku a v okolí Freibergu. Ze zkušeností z pěstováním budou odvozeny obecná pěstitelská poručení.

Následně budou vytvářeny síťové struktury mezi relevantními společnostmi k definování odbytových struktur a těsnou regionální přeshraniční spolupráci přetrvávající i po ukončení projektu. 


problematika/motivace

Po dobu 800 let byla v okolí Freibergu prováděna těžba polymetalických rud a jejich zušlechťování což zapříčinilo kontaminaci některými těžkými kovy v ornici na velkých výměrách území. Využití takto kontaminovaných ploch k produkci potravin nebo krmiv potřebuje zvláštní přístup. Novou dikcí zákonných opatření a jejich zpřesněním i vznikají pro zemědělce právní i hospodářská rizika. Produkce biomasy k jejímu energetickému využití a s tím související sanace kontaminovaných ploch je šancí pro postižené zemědělské provozy.

Na Chomutovsku a v oblasti Severočeské uhelné pánve (SHP) má těžba hnědého uhlí dlouhou tradici. Přes 60% území dotčeného těžbou bylo původně zemědělskou půdou. Od počátku šedesátých let minulého století a především od let devadesátých dochází ke zvýšenému zájmu o rekultivaci hnědouhelnou těžbou devastovaných území. Produkce biomasy pro energetickou produkci a s tím spojená sanace ploch vytváří obdobně jako v okolí Freibergu příležitosti pro místní zemědělce. Produkce energie z obnovitelných zdrojů závisí na existenci velkých ploch jejichž využití nekonkuruje produkci potravin ani krmiv, což rekultivované plochy bezezbytku splňují.


partneři projektu

Projekt „Rekultivace plošně zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití“ je realizován sdružením Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen Freiberg e.V. jako lead partnerem a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. pracoviště Chomutov jako projektovým partnerem.


cíle projektu

  • produkce energetických rostlin na těžkými kovy kontaminovaných plochách a rekultivovaných plochách po těžbě uhlí a jejich vědecká podpora

  • identifikace a realizace doporučení a strategií pro optimální technologie k energetickému a surovinovému využití vyprodukované biomasy

  • uzavření kooperačních smluv k:

  • zajištění regionální přeshraniční struktury využití biomasy jako základ pro provoz technických zařízení pro produkci energie nebo surovinové využití

  • vzájemná výměna informací a analýza studií o pěstování obnovitelných surovin pro energetické využití v regionech a Freiberg a Chomutov 

  • budování přeshraniční odbytové struktury pro biomasu


cílové skupiny

  • výrobci surovin – zemědělci 

  • podniky v odvětví obnovitelných energií a surovin 

  • státní správa a samospráva